Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?
Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Veština trgovanja

Veština trgovanja

skillsTrgovanje valutama na najvećem finansijskom tržištu na svetu je biznis koji iziskuje određena znanja i veštine, a koje je moguće vremenom steći bez obzira na prethodno profesionalno iskustvo u investiranju. Ima mnogo primera gde vrlo uspešni trejderi po svojoj ranijoj profesiji nisu nikada imali dodirne tačke sa bilo kakvom trgovinom ili investicijama. Međutim, ukoliko budući trejder ima lične predispozicije za bavljenje investicionim poslovima pomoću brojnih mogućnosti (edukacija, tehničko-tehnološka podrška brokera, demo-računi itd.), može vremenom postati profesionalac u Forex trgovanju, i to vrlo uspešan. Šta više, nije nikakva garancija za uspešnost u trgovanju na Forex-u ukoliko je neko po profesiji bankar, ekonomista i slično, ukoliko trgovanje valutama ne percipira na pravi način. Mnogi se sa pravom pitaju – kakva su znanja po sredi, ako poznavanje oblasti poput ekonomije, bankarstva i finansija nije dovoljno za uspešnog trejdera. Naravno, svako znanje u životu čoveka je dobrodošlo, ali ga svakako treba umeti iskoristiti na adekvatan način i u pravom trenutku. Svakako da je prednost trejdera ukoliko ima znanja iz navedenih oblasti, ali trgovanje na Forex-u iziskuje i određene veštine u investicionim poslovima kako bi se na najbolji način iskoristila znanja iz srodnih naučnih disciplina.

 

Svaki trejder poseduje svoj unutrašnji mehanizam koji ga nagoni da veruje u pozitivne reakcije tržišta i da se ponaša u skladu sa njima. Često puta se može pročitati da stučnjaci navode, kao posebnu osobinu, živost tržišta ili pojmom „živo tržište“. Ovaj epitet treba shvatiti kao osnovu karakteristiku trgovanja valutama, jer globalno finansijsko tržište funkcioniše kao jedinstveni organizam u kome vladaju zakoni zasnovani na psihologiji mase, kao i trejdera pojedinca, uporedo. Drugim rečima, treba prihvatiti kao opšti princip trgovanja, da je na tržištu „sve moguće“ i pomoću te činjenice proširiti sopstvene vizije o verovatnoći uspeha. Sa aspekta psihologije pojedinca, svaki trejder mora biti svestan činjenice da upravo on poseduje ogromnu pokretačku snagu koju je potrebno kanalisati (usredsrediti) na pravi način, što se postiže kontrolom sopstvenog ponašanja. Pored toga, svaki trejder treba da zna da je trenutna situacija na tržištu uvek jedinstvena i nezavisna od svih ostalih sličnih situacija u prošlosti. Međutim, svaka tržišna situacija budi podsvest trejdera nagoneći ga da reaguje na osnovu prethodnih iskustava, a to je osnovna smetnja u sagledavanju verovatnoće uspešnog trejda. Zato je potrebno ovladati veštinom da se razmišljanje o verovatnoći uspešnog trejda bazira isključivo na strateškom trgovanju. Primena adekvatne taktike (strategije) u trgovanju treba da predstavlja najveći oslonac u traženju samopouzdanja i na taj način da stvara pobednički ego trejdera. Povrh svega, treba trejdovati u saglasnosti sa tržištem, a to znači usaglasiti se samim sobom, jer mnogo puta ne možemo postupiti u suprotnosti od sopstvenih verovanja. Šta više, tržište nam „govori i predlaže“ jer cena koja se ponavlja obično je informacija ili koristan savet koji nam pruža tržište. Međutim, čovek je gotovo uvek samopozvan da konstantno bude „u pravu“ i to u svakoj situaciji, ali trgovanje valutama, kao uostalom i sve druge životne delatnosti, zahteva kompromis.

Osobine uspešnih

Osobine uspešnih

skillUspešnost Forex trgovanja se sastoji u pozitivnoj razlici verovatnoće profitabilne trgovine sa pozitivnim prosečnim profitom realizovanih dobitničkih pozicija i verovatnoće negativne trgovine sa podnošljivim prosečnim gubicima negativnih trejdova. Činjenicu, da nije uvek moguće ostvarivati pozitivne trejdove potrebno je to na pravi način prihvatiti ukoliko se želimo baviti trgovanjem na Forex-u. Oscilacije na globalnom finansijskom tržištu su sasvim izvesne uz pojačanu volatilnost koja je karakteristika tržišta i  upravo doprinosi mogućnostima za pribavljanje značajnog profita. Prema tome, ukoliko trejder nastoji da pripada klubu uspešnih uvek mora da računa na dvostruki scenario – pozitivne i negativne trgovinske pozicije. Pogubna je upornost trejdera koji se trude da uvek ostvaruju pozitivne trejdove neshvatajući da na takav način ugrožavaju svoj kapital jer ga izlažu nepotrebnim rizicima. Dakle, treba se truditi da se načinjena greška u trgovanju valutama ne ponavlja (podrobna analiza negativnih trejdova) bez osećanja apatije i sličnih negativnih emocija. Drugim rečima, sve dok negativni trejdovi ne ugrožavaju ukupan kapital na trgovinskom računu i kreću se u granicama podnošljivosti u skladu sa pravilima Upravljanja novcem (Money management) trejder ima sve izglede za uspešnost u trgovanju. Međutim, da bi trejder bio spreman za neophodnu fleksibilnost u svom načinu poslovanja i da može „hladne glave“ upravljati procesom trgovanja, mora da ima osobine uspešnih koje podrazumevaju sledeće:

 

–          Objektivnost u sagledavanju tržišnih uslova i svake trenutne tržišne situacije (Analiza tržišta).

–          Strpljivost u čekanju pravog trenutka za otvaranje pozicije (Psihološka analiza).

–          Odlučnost u kreiranju trejda i donošenju investicione odluke (Primena trgovinske strategije).

–          Hrabrost u donošenju urgentnih odluka u slučaju iznenadnih i nepredvidljivih tržišnih situacija.

–          Pronicljivost i samopouzdanje u cilju postizanja istrajnosti u ostvarenju trgovinskih odluka.

–          Staloženost u trgovanju koja doprinosi postizanju najoptimalnijih rezultata ishoda trejdova.

 

Sve pobrojane osobine se mogu pripisati nosiocima bilo kog posla na putu do uspešnosti, uz napomenu da svaka od osobina posebno zahteva temeljan evolutivni razvoj i negovanje od strane trejdera. Proces trgovanja valutama podrazumeva kontinuitet u svom razvojnom procesu što se uporedo i jednoznačno  prenosi na profesionalno usavršavanje trejdera. Iskustvo u trgovanju ponekad ne mora biti od presudnog značaja, ali se vremenom svakao povećava veština u trgovanju koja omogućava trejderima lagodnot i sigurnost u radu. Zato je veoma važno da se svakoj od navedenih osobina posveti posebna pažnja u cilju postizanja sve boljih rezultata, kao formula uspešnosti.

Koliko je  Forex trading stresan posao?

Koliko je Forex trading stresan posao?

stress

Svaki posao koji može doneti velike gubitke i dobitke u relativno kratkom vremenskom intervalu može za posledicu imati stresne situacije. Ali, to nije jedini razlog koji dovodi do stresa, jer nepripremljenost na poslovne rezultate sa različitim ishodom dovodi do sresa više nego sami gubici i dobici. To obično znači da psihološko stanje obiluje negativnim emocijama zbog nedostatka plana poslovanja koji treba da predvidi sve moguće situacije i to sa projekcijom mogućih rešenja. U Forex biznisu, u okviru obaveznog sadržaja sajtova forex brokera, postoji upozorenje (disclamer) koje se odnosi na rizike u poslovanju i poziva trejdere na opreznost u trgovanju. U dicslamer-u se jasno kaže da tržište valuta nosi u sebi visok stepen rizičnosti usled pojačane volatilnosti kao jedne od glavnih karakteristika finansijskog tržišta. S obzirom da trgovci valutama odlično znaju da volatilnost stvara uslove za visoko profitabilne trejdove, ne bi trebalo da su imalo iznenađeni postojanjem jednako visokog stepena rizika u trgovanju. Međutim, svi oni koji nisu svesni navedenih činjenica o odnosu visokog profita i gotovo jednakog intenziteta rizika, takođe, nisu spremni za trgovanje na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Percepcija trgovanja kod takvih trejdera je pogrešno usmerena tako da više naginje ka hazardnom nego racionalnom, a njihov stil rada najviše liči na kocku. Dakle, postojnaje biznis plana predstavlja osnovni preduslov za rad kojim se umanjuje intenzitet negativnih psiholoških emocija u poslovanju, a samim tim i pojačava pozitivno dejstvo investicionih odluka koje su unapred osmišljene i projektovanje od strane nosioca posla. Šta više, uz pomoć biznis plana svaka štetna pojava se na lakši način prevazilazi jer svako planiranje sadrži mehanizme za rešavanje problema i u situacijama koje nije moguće sasvim predvideti. Naime, dobro isplaniran poslovni poduhvat nikada ne može doživeti potpuni fijasko usled pojave manjeg boja iznenadnih loših situacija u poslovanju. Ukoliko bi se tako nešto dogodilo to bi značilo da biznis plan nije bio dobar ili da nije ni postojao. Investiranje na Forex Market-u zahteva da trgovac mora biti uvek svestan razika i potencijalnog dobitka svake trgovinske pozicije i da su to dve kategorije koje treba da su uvek planirane i kontrolisane. U svakoj konkretnoj situaciji to znači da eventualni gubitak mora biti projektovan u okvirima raspoloživog budžeta na trgovinskom računu i to tako da ne ugrožava ukupno poslovanje. Istovremeno, prema usvojenom biznis planu treba prepoznati situacije za investiranje, ali i one u kojima se treba uzdržavati od trgovanja usled nedovoljno pozitivnih parametara za otvaranje pozicije. Takvim pristupom Forex trgovanju moguće je u potpunosti eliminisati stres kao negativan psihološki osećaj koji ozbiljno može ugroziti poslovanje, samo ako se pridržavamo unapred sačinjenog biznis plana. Realizacija biznis plana u investiranju zahteva disciplinu i doslednost koji za uzvrat nude odststvo panike i stresa kao najvećih problema u Forex trgovanju. Psihološka analiza zato ima posebno mesto u Forex trgovanju kao osnovna spona između rizika i profita, jer upravo na najbolji način uspeva do pomiri potencijalni dobitak sa potencijalnim gubitkom (bez rizika nema ni profita). Kada trejderi potpuno savladaju veštine trgovanja, investiranje na Forex Market-u postaje vrlo primamljiv i prijatan posao, jer se trgovanje odvija kao jednostavno izvršavanje biznis plana gde se sve opcije u poslovanju prirodno prihvataju bez stresa i panike.