Prednost investiranja na Forex Market-u

Prednost investiranja na Forex Market-u

Investiranje danas više nije tako nedostižan i dalek pojam kao što je to bio tokom godina prošlog veka. Nova era je donela sa sobom, pored opšteg društvenog napretka, tehničko-tehnoloških inovacija i neke dobre novosti na polju savremenog poslovanja. Forex trgovanje je svakako jedna od njih jer suštinski predstavlja mogućnost investiranja na najvećem finansijskom svetskom tržištu koje je danas dostupno širokom društvenom auditorijumu. Moglo bi se reći, kao najznačajnija vest u poslovnom svetu svakako je odjeknula mogućnost investiranja na tržištu novca koja je ne samo dostupna svakom, već je donela sa sobom niz prednosti u odnosu na mnoge investicione projekte. Svi investicioni projekti (investicije) se u najširem smislu gledano, mogu svrstati na proizvodne i potrošne investicije. One mogu imati makro i mikro aspekt, a manifestuju se kao kupovina bilo koje aktive (imovine) sa ciljem da se ostvari određena dobit. Na mikro nivou, svako upravljanje investicijama ima za cilj da se ograničeni kapital namenjen investiranju alocira u optimalne svrhe da bi se maksimizirlo ostvarenje viših ekonomskih ciljeva (profit ili zarada). Važno je istaći da se sve više pored investiranja u projekte, poslovne poduhvate raznih vrsta, neangažovani (slobodni) kapital vrlo unosno investira u vrednosne papire finansijskog tržišta, tako da investicije plasirane na berzama bivaju sve popularnije, a naroćiti s početka 21-og veka.

Happy business team applauding together
Happy business team applauding together

Tako je berza novca (Forex Market) dobila na svom ogronmom publicitetu zahvaljujući svojevrsnom portfoliu kojim se na jednostavan način omogućava višestruka dobit u odnosu na uloženi kapital uz minimalne troškove poslovanja. Investiranje na Forex Market-u ima očigledne prednosti prema mnogim dugim investicionim poduhvatima, pre svega, sa gledišta investicione analize i rangiranja investicionih projekata. Trgovanje na Forex-u spada u nezavine investicione projekte gde projekti međusobno ne konkurišu jedan drugome i gde izbor jednog projekta nužno ne isključuje druge investicione projekte. U konkretnom slučaju, izbor investicionog instrumenta (valutni parovi) gotovo da nije podložan disproporciji u pogledu međusobne zavisnosti investicionih projekata (pojedinačni trejdovi), a to na svojstven način odbacuje mogućnosti lošeg ishoda investiranja. Osim navedenog, posebna prednost investiranja na Forex-u svakako se ogleda u umanjenim troškovima poslovanja koji se, šta više, mogu preduprediti na razne načine i kontrolisati dobrom projekcijom svakog pojedinačnog trejda u skladu sa principima koji uključuju kontrolu rizika (Risk Management). Dakle, Forex trgovanje kao investicioni projekat vrlo je primamljivo i za pojedince i za pravne subjekte, bez razlike, tim pre što svi učesnici Forex Market-a posluju pod istim tržišnim uslovima bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja i razlika.

Forex trejder je – Profesionalac

Forex trejder je – Profesionalac

Najveća i najučestalija greška trejdera na Forex-u je trgovanje bez ikakvog prethodnog znanja i iskustva u poslovima investiranja. Statistički podaci koji pokazuju da oko 85 posto trejdera posluje sa gubicima, takođe, pružaju uvid u situaciju da većina onih koji nemaju uspeha na Forex-u, istovremeno ne poseduju ni neophodne veštine u trgovanju. Na suprotnoj strani, trejderi koji ubiraju plodove svog profesionlnog rada značajno uvećavajući svoj kapital, predstavljaju tek 15 posto ukupnog broja učesnika na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Znanje protiv neznanja sa surovim epilogom zaista se grubo ispoljava, bez presedana, na globalnoj finansijskoj utakmici. Investicioni poslovi u koje spada trgovanje na Forex-u ne mogu se ni zamisliti po scenariju amaterskog pristupa radu, tako da je irelevantno i govoriti o otvaranju trgovinskog računa sa realnim novcem ukoliko trejder nije prethodno edukovan za tako ozbiljan posao. Takođe, nema nikakvog smisla govoriti o trgovanju bez znanja i veština jer danas postoji bezbroj načina (seminari, škole i kursevi, webinari itd.) da se svako ko je zainteresovan za Forex trgovanje adekvatno informiše, nauči neophodno i upotpunosti osposobi za posao trejdera. Poseban kuriozitet predstavlja i činjenica da je većina programa edukacije potpuno besplatna, dobro organizovana, a povrh svega, tokom čitavog procesa trgovanja obezbeđena je profesionalna podrška od strane Forex brokera posredstvom koga se obavljaja poslovanje na Forex-u (analize, administracija, tehnička potpora i sl.). Dakle, u Forex trgovanju nema mesta za trgovca amatera ukoliko je cilj ostvarenje profita, već svaki trejder mora težiti da postane profesionalac. Šta više, što pre to shvati i uspe da to ostvari, tim pre će uspeti da se pridruži uspešnoj družini „15 posto“, a uprotivnom može linijom manjeg otpora tavoriti u skupini „85 posto“ koju čine prosečni i neuspešni trejderi, a sve to do potpunog gubitka kapitala.

Forex trgovanje zahteva isključivo profesionalan pristup u radu, ne trpi nikakve proizvoljne poslovne odluke, iziskuje disciplinu i doslednost u sprovođenju određene metodologije i sl. Međutim, poslovne aktivnosti na Forex Market-u pružaju širok dijapazon profesionalnih mogućnosti koje individua bira prema sopstvenom afinitetu i psihofizičkim sposobnostima, pa u tom smislu, svako može samoinicijativno da se opredeljuje za posao kojim želi da se bavi.. Ali, kada jednom odredi oblast rada na Forex-u, treba predano da se posveti poslu da postane profesionalac. Svaštarenje na Forex Market-u je još jedna velika greška mnogih koja i nije tako retka. Svaki trejder profesionalac treba da zna prioritete u poslovanju, ali i sopstvene kapacitete za ostvarenje postavljenih ciljeva trgovanja. Shodno tome se profiliše i stil trgovca, ali i usvaja strategija u poslovanju. Neki trejderi imaju sposobnosti da su dobri analitičari tržišta, ali ukoliko to nisu, u svojoj strategiji rada usvojiće analitičke metode koje su im lako dostupne i svrsishodne. Treba napomenuti i da postoje izvrsni analitičari grafikona, fantastični predavači edukativnih programskih sadržaja, programeri odličnih trgovinskih sistema i drugi uspešni profesionalci koji rade u oblasti Forex investiranja, ali nisu trejderi. Čitav niz profesionalnih zanimanja bitiše u oblasti poslovanja Forex Market-a dok je zanimanje Forex trejder samo jedan od profesionalnih poziva. Dakle, pored znanja i usvajanja određenih veština za trgovanje na Forex-u neophodno je preispitivanje predispozicija za bavljenje poslom trejdera koje mora biti isključivo u donošenju konačne odluke – biti trejder ili ne. U svakom slučaju, šta god da odaberete, put do uspeha je samo jedan – budite profesionalac! Druga varijanta ne postoji.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?

Forex trgovanje jeste posao investiranja i tako se treba odnositi prema toj vrsti delatosti. Za neke je ova rečenica kruna svega što se događa u Forex trgovanju ili nas možda ipak vraća na sam početak?! Elem, mnogi programi edukacije tek u svojim lekcijama zrelijeg poznavanja Forex-a obrađuju teme poput Risk control, Money management (Kontrola rizika, Upravljanje novcem) dok u najranijoj fazi upoznavanja sa Forex trgovanjem uglavnom ne sadrže elemente koji se odnose na investicije i upravljanje investicijama. Tako se često događa da se „nestrpljivi“ trejderi najpre nađu „u vodama velikih investicija“ što svakako jeste globalno finansijsko tržište, a tek onda počinju da shvataju da je Forex trgovanje posao poput svih ostalih investicionih poduhvata. Prve lekcije najčešće nose naslov – Šta je Forex?…a pod tim se najčešće podrazumevaju opšte informacije o načinu funkcionisanja Forex Market-a, objašnjenja manipulativnih operacija na elektronskoj platformi i slične trivijalne stvari. Ali, ni reči o investicijama, kojima se prosor u literaturi pronalazi, kao post festum, tek u tzv. naprednim nivoima edukacije. Tako mnogi trejderi koji nikada ranije nisu imali priliku da se sretnu sa poslovima investiranja, čak potpuno racionalno, ostavljaju pitanje investiranja za neko svoje zrelije doba, posle savladavanja osnova Forex-a, ako do njega ikada i dođe. Dakle, sve ukazuje da ima potrebe da se vratimo na početak! Kao prvo, ukoliko uopšte želimo da se profesionalno bavimo Forex trgovanjem to automatski znači da želimo da investiramo.

Kako investirati – Prva ili poslednja lekcija?
Business Graph with arrow and coins showing profits and gains

Forex trejder jeste investitor koji novcem kupuje novac i bez obzira na veličinu kapitala kojom raspolaže, on svakako obavlja investicione poslove. Svi učesnici Forex Market-a imaju svoje mesto „na tržišnoj utakmici“ pod jednakim tržišnim okolnostima, bez vremenskih i bilo kakvih drugih ograničenja ili razlika, bilo da su veliki investicioni fondovi, bogati pojedinci, mali špekulanti i dr. Shodno tome, prva lekcija treba da svakog trejdera nauči da je svaka trgovinska transakcija koju obavi na Forex-u investicija dela kapitala sa njegovog trgovinskog računa u cilju pribavljanja određenog profita. Drugim rečima, svaki ulazak u trgovinsku poziciju, svaki klik za otvaranje Buy ili Sell pozicije jeste završni potez investicione odluke. Da, završni potez! Ili bi bar tako trebalo da bude. Donošenje investicione odluke je kompleksan zadatak u Forex trgovanju i treba shvatiti da se to apsolutno događa svaki, ali baš svaki put, kada kliknemo na opciju Open position ili New order, već kako god da se zvalo. Osim toga, donošenju odluke o prodaji ili kupovini na valutnom paru svakao uvek treba da predhodi detaljna tržišna analiza iz čega prirodno sledi da investiciona odluka treba da se oslanja na zbir svih raspoloživih resursa. Suština svake investicije leži u činjenici da sama po sebi ne donosi automatski profit već da svoje opravdanje i egzistenciju pronalazi u ostvarivanju određenih posdtignuća i unapređenja svojih pozicija na tržištu. Zato, svaki trejder treba da, pre nego što uopšte počne da trguje na Forex-u dobro izuči lekciju o investicijama i investiranju, bilo da je ona po redosledu prva ili poslednja u njegovom ličnom programskom planu edukacije.

Forex kao poslovni izazov

Forex kao poslovni izazov

poslovni izazovTrgovanje valutama na globalnom finansijskom tržištu je svojevrsni poslovni izazov, pre svega, zato što iziskuje profesionalan pristup u radu. Sama činjenica da se poslovanje odvija na najvećem finansijskom tržištu na svetu poziva na pozornost u profesionalnom smislu, podrazumevajući posvećenost profesiji, ozbiljnost i disciplinovanost, kao i sve druge elemente dobre poslovne etike. O Forex-u se prvenstveno govori kao o jednom od najprofitabilnijih poslova na svetu, što on usuštini i jeste, ali je bitno prepoznati da se sav poslovni izazov ne završava na toj činjenici. Šta više, najiskusniji trejderi nakon određenog vremena prestaju da budu previše ushićeni veličinom zarade jer poseduju potpunu profesionalnu zrelost koja se odlikuje psihološkim mirom u pogledu poslovnih rezultata. Jednakorazumski doživljaj dobitaka i gubitaka dovodi do nestanka psiholoških prepreka u poslovnom rasuđivanju pri donošenju investicionih odluka tako da se fokus profesionalnog pristupa prenosi na druge bitne elemente. Međutim, mnogi u tom pogledu ispoljavaju razne neverice jer nisu kadri da se otmu snazi utiska da je na Forex-u moguće za samo nekoliko trenutaka ostvariti profit od više stotina, pa i hiljada dolara – mnogostruko uvećati svoj saldo na trgovinskom računu. Moglo bi se reći da postoji ogromna razlika među trejderima špekulantima i velikim investitorima, upravo u segmentu psihologije pristupa trgovanju na Forex-u. Naime, skloni smo da pravimo grubu podelu trgovaca na „male i velike“ i to prema visini sredstava na trgovinskom računu a da pri tom prenebegavamo svim pozitivnim aspektima poslovnog izazova koje nam nudi Forex. Šta više, takvim ograničenjem u percepciji trgovanja valutama sputavamo sostveni profesionalni razvoj uz neopravdano umanjenje mogućnosti u pogledu vizije za bolju poslovnu budućnost. Neopravdanost za suženje poslovnih vizija u direktnoj je suprotnosti upravo sa investicionom ponudom Forex Market-a koja praktično nudi neograničene mogućnosti jer zaista obiluje brojnim investicionim instrumentima i odlikuje se visokim stepenom likvidnosti. Forex Market je tako organizovano poslovno okruženje koje pruža izazov kreativnog izbora instrumenata, neograničava organizaciju poslovanja ni vremenski, a ni prostorno, uklanjajući sve prepreke konvencionalnog načina trgovine i još mnogo toga. Upravo zbog najsavremenijih poslovnih tendencija permanentnog razvoja i napretka, Forex trgovanje nas navodi na potrebu za odbacivanjem svih profesionalnih predrasuda otvarajući neograničene prostore za plasman poslovnih projekata sa vizijom multiplikativnog investicionog rasta.

Koliko pipseva – toliko profita!

Pips ili pip (u terminologiji se koriste oba naziva) je skraćenica od engleskog naziva Price In Points. Inače, Pips je najmanja vrednost u kvoti jedne valute i razlikuje se kod valutnih parova, što zavisi od kojih valuta su obrazovani. Kod većine valutnih parova pips je jednak desetohiljaditom delu (0,0001) osnovne valute, dok je kod nekih valutnih parova (u odnosu na japanski jen) pips jednak stotom delu osnovne valute. Dakle, jedan pips je izražen promenom na četvrtoj, odnosno, drugoj decimali. Rezultat trgovanja se često izražava u broju pipseva jer upravo broj pipseva meri za koliko se promenila prodajna ili kupovna cena na određenom valutnom paru. Na mnogim savremenijim elektronskim platformama za trgovanje cene valutnih parova izražene su u decimalnim brojevima koji sadrže i petu decimalu. Pojava pete decimale na display-u u početku zbunjuje trejdere sa manje veštine i iskustva, ali u suštini nije teško prilagoditi svoje opažanje tokom trgovanja. Naime, peta decimala je uvedena kao softverski dodatak u cilju postizanja veće preciznosti kod praćenja promena cene, što je naročito interesantno u trgovanju na vrlo kratkim vremenskim okvirima. Međutim, treba napomenuti da su relevantne najmanje promene za izračunavanje one koje se registruju na četvrtoj/drugoj decimali.

Zarada po jednom pipsu zavisi od veličine trgovinske pozicije koja se izražava brojem lotova. U cilju potpunog razumevanja kako se formira zarada na trgovinskom računu dobro može poslužiti tablica za izračunavanje:

Veličina pozicije Zarada po jednom pipsu (EUR/USD Zarada na 100 pipseva (EUR/USD)
0,01 lot 0,10 USD 10 USD
0,10 lot 1 USD 100 USD
1,00 lot 10 USD 1000 USD

U datoj tabeli je za primer uzet valutni par EUR/USD kod koga je vrednost pipsa konstantna i uvek iznosi 10 USD. Treba znati da je to slučaj kod svih valutnih parova u kojima je američki dolar brojna valuta. Kada se radi o tzv. „crosses“ valutama (npr. EUR/GBP, vrednost pipsa = cca 16 USD) vrednost pipsa se posebno izračunava i trpi konstantne manje promene u zavisnosti od kotizacije određenih valuta na valutnom tržištu, a koje učestvuju u valutnom paru. Takođe, i u situaciji da je u valutnom paru koji sadrži američki dolar neka druga valuta brojna, vrednost pipsa se izračunava po istom principu u odnosu na američki dolar i prema trenutnoj kotizaciji valuta tog valutnog para (npr. USD/JPY, vrednost pipsa = cca 12 USD).

Dakle, pri trgovanju jednim celim lotom promena cene od samo jednog pipsa trgovinski račun može uvećati za 10 dolara, a promena cene za 100 pipseva donosi profit od 1000 USD. Ukoliko je promena cene dostigla 10 pipseva trgovanje jednim lotom doneće profit od 100 USD, ali u tabeli vidimo da profit od 100 USD može doneti i trgovinska pozicija sa deset puta manjom veličinom naloga (0,10 lot) uz uslov da se sačeka promena cene od 100 pipseva. Navedeni podaci iz tabele vrlo ilustrativno prikazuju da broj pipseva ima najveći uticaj na povećanje profita na trgovinskoj poziciji, mada mnogi trejderi usled prevelike želje za uspehom, a u nedostatku strpljenja i znanja, imaju sklonosti za otvaranjem pozicija sa velikim brojem lotova. Broj lotova (veličina pozicije) koji utiče na formiranje profita zapravo opciguje količinu novca sa računa kojom se trguje, odnosno, deo kapitala koji se ulaže u trgovinskoj transakciji. S obzirom da istovremeno utiče i na gubitak ukoliko trejd postane negativan, jasno je da broj lotova direktno utiče na stepen rizika u trgovanju (veći uloženi kapital-veći rizik). Međutim, sa brojem pipseva je drugojačija situacija, jer se tržište permanentno kreće u oba smera i broj pipseva se menja pri svakoj promeni cene. Ukoliko se opciguje razumna količina novca sa trgovinskog računa (broj lotova) potreban broj pipseva koje treba ostvariti u trgovini neće predstavljati veći problem jer se može sačekati promena trenda ili određeni nivo cene u smeru trenda na kome se trguje. Dakle, broj pipseva treba da predstavlja prevashodni cilj u svakoj trgovini da bi se ostvario profit, a istovremno i stepen rizika od prevelikog gubitka smanjio na najmanju moguću meru.

Veština trgovanja

Veština trgovanja

skillsTrgovanje valutama na najvećem finansijskom tržištu na svetu je biznis koji iziskuje određena znanja i veštine, a koje je moguće vremenom steći bez obzira na prethodno profesionalno iskustvo u investiranju. Ima mnogo primera gde vrlo uspešni trejderi po svojoj ranijoj profesiji nisu nikada imali dodirne tačke sa bilo kakvom trgovinom ili investicijama. Međutim, ukoliko budući trejder ima lične predispozicije za bavljenje investicionim poslovima pomoću brojnih mogućnosti (edukacija, tehničko-tehnološka podrška brokera, demo-računi itd.), može vremenom postati profesionalac u Forex trgovanju, i to vrlo uspešan. Šta više, nije nikakva garancija za uspešnost u trgovanju na Forex-u ukoliko je neko po profesiji bankar, ekonomista i slično, ukoliko trgovanje valutama ne percipira na pravi način. Mnogi se sa pravom pitaju – kakva su znanja po sredi, ako poznavanje oblasti poput ekonomije, bankarstva i finansija nije dovoljno za uspešnog trejdera. Naravno, svako znanje u životu čoveka je dobrodošlo, ali ga svakako treba umeti iskoristiti na adekvatan način i u pravom trenutku. Svakako da je prednost trejdera ukoliko ima znanja iz navedenih oblasti, ali trgovanje na Forex-u iziskuje i određene veštine u investicionim poslovima kako bi se na najbolji način iskoristila znanja iz srodnih naučnih disciplina.

 

Svaki trejder poseduje svoj unutrašnji mehanizam koji ga nagoni da veruje u pozitivne reakcije tržišta i da se ponaša u skladu sa njima. Često puta se može pročitati da stučnjaci navode, kao posebnu osobinu, živost tržišta ili pojmom „živo tržište“. Ovaj epitet treba shvatiti kao osnovu karakteristiku trgovanja valutama, jer globalno finansijsko tržište funkcioniše kao jedinstveni organizam u kome vladaju zakoni zasnovani na psihologiji mase, kao i trejdera pojedinca, uporedo. Drugim rečima, treba prihvatiti kao opšti princip trgovanja, da je na tržištu „sve moguće“ i pomoću te činjenice proširiti sopstvene vizije o verovatnoći uspeha. Sa aspekta psihologije pojedinca, svaki trejder mora biti svestan činjenice da upravo on poseduje ogromnu pokretačku snagu koju je potrebno kanalisati (usredsrediti) na pravi način, što se postiže kontrolom sopstvenog ponašanja. Pored toga, svaki trejder treba da zna da je trenutna situacija na tržištu uvek jedinstvena i nezavisna od svih ostalih sličnih situacija u prošlosti. Međutim, svaka tržišna situacija budi podsvest trejdera nagoneći ga da reaguje na osnovu prethodnih iskustava, a to je osnovna smetnja u sagledavanju verovatnoće uspešnog trejda. Zato je potrebno ovladati veštinom da se razmišljanje o verovatnoći uspešnog trejda bazira isključivo na strateškom trgovanju. Primena adekvatne taktike (strategije) u trgovanju treba da predstavlja najveći oslonac u traženju samopouzdanja i na taj način da stvara pobednički ego trejdera. Povrh svega, treba trejdovati u saglasnosti sa tržištem, a to znači usaglasiti se samim sobom, jer mnogo puta ne možemo postupiti u suprotnosti od sopstvenih verovanja. Šta više, tržište nam „govori i predlaže“ jer cena koja se ponavlja obično je informacija ili koristan savet koji nam pruža tržište. Međutim, čovek je gotovo uvek samopozvan da konstantno bude „u pravu“ i to u svakoj situaciji, ali trgovanje valutama, kao uostalom i sve druge životne delatnosti, zahteva kompromis.

Osobine uspešnih

Osobine uspešnih

skillUspešnost Forex trgovanja se sastoji u pozitivnoj razlici verovatnoće profitabilne trgovine sa pozitivnim prosečnim profitom realizovanih dobitničkih pozicija i verovatnoće negativne trgovine sa podnošljivim prosečnim gubicima negativnih trejdova. Činjenicu, da nije uvek moguće ostvarivati pozitivne trejdove potrebno je to na pravi način prihvatiti ukoliko se želimo baviti trgovanjem na Forex-u. Oscilacije na globalnom finansijskom tržištu su sasvim izvesne uz pojačanu volatilnost koja je karakteristika tržišta i  upravo doprinosi mogućnostima za pribavljanje značajnog profita. Prema tome, ukoliko trejder nastoji da pripada klubu uspešnih uvek mora da računa na dvostruki scenario – pozitivne i negativne trgovinske pozicije. Pogubna je upornost trejdera koji se trude da uvek ostvaruju pozitivne trejdove neshvatajući da na takav način ugrožavaju svoj kapital jer ga izlažu nepotrebnim rizicima. Dakle, treba se truditi da se načinjena greška u trgovanju valutama ne ponavlja (podrobna analiza negativnih trejdova) bez osećanja apatije i sličnih negativnih emocija. Drugim rečima, sve dok negativni trejdovi ne ugrožavaju ukupan kapital na trgovinskom računu i kreću se u granicama podnošljivosti u skladu sa pravilima Upravljanja novcem (Money management) trejder ima sve izglede za uspešnost u trgovanju. Međutim, da bi trejder bio spreman za neophodnu fleksibilnost u svom načinu poslovanja i da može „hladne glave“ upravljati procesom trgovanja, mora da ima osobine uspešnih koje podrazumevaju sledeće:

 

–          Objektivnost u sagledavanju tržišnih uslova i svake trenutne tržišne situacije (Analiza tržišta).

–          Strpljivost u čekanju pravog trenutka za otvaranje pozicije (Psihološka analiza).

–          Odlučnost u kreiranju trejda i donošenju investicione odluke (Primena trgovinske strategije).

–          Hrabrost u donošenju urgentnih odluka u slučaju iznenadnih i nepredvidljivih tržišnih situacija.

–          Pronicljivost i samopouzdanje u cilju postizanja istrajnosti u ostvarenju trgovinskih odluka.

–          Staloženost u trgovanju koja doprinosi postizanju najoptimalnijih rezultata ishoda trejdova.

 

Sve pobrojane osobine se mogu pripisati nosiocima bilo kog posla na putu do uspešnosti, uz napomenu da svaka od osobina posebno zahteva temeljan evolutivni razvoj i negovanje od strane trejdera. Proces trgovanja valutama podrazumeva kontinuitet u svom razvojnom procesu što se uporedo i jednoznačno  prenosi na profesionalno usavršavanje trejdera. Iskustvo u trgovanju ponekad ne mora biti od presudnog značaja, ali se vremenom svakao povećava veština u trgovanju koja omogućava trejderima lagodnot i sigurnost u radu. Zato je veoma važno da se svakoj od navedenih osobina posveti posebna pažnja u cilju postizanja sve boljih rezultata, kao formula uspešnosti.

Forex za zaposlene

Forex za zaposlene

 

sucessMnogo puta smo u prilici da nam se dogodi da nemamo vremena da trgujemo jer nam to svakodnevne obaveze ne dozvoljavaju. Dilema je uvek ista – da li se baviti Forex trgovanjem ukoliko smo zapoleni? Odgovor je krajnje jednostavan – Forex je za poslovne ljude! Dakle, ukoliko ste već zaposleni, to ne treba da predstavlja prepreku u Forex trgovanju, već je to u profesionalnom smislu još jedan izazov više. Druga dilema koja se javlja kod zaposlenih ljudi je u percepciji Forex trgovanja. Naime, u početku smo skloni da trgovanje na Forex-u prihvatamo kao neku vrstu hobija ili dodatnih aktivnosti pa se tako i odnosimo prema jednom od najprofitabilnijih poslova na svetu. Uz takvu percepciju Forex trgovanja, kao po pravilu, ide nonšalntno ponašanje jer je hobi uvek na odličnom drugom mestu prema obavezama, ma koliko bili pasionirani. Dakle, ukoliko potrebe posla iz našeg redovnog zanimanja od nas zahtevaju prekovremeni rad nećemo otići na zakazanu partiju bridža ili u teretanu, već ćemo to ostaviti za sledeću priliku kada budemo imali slobodnog vremena. U Forex trgovanju nema prostora za takve izostanke, ali realno nema ni potrebe, jer naša prisutnost u fizičkom smislu nije nikakva prepreka. Na Forex Market-u je poslovanje organizovano na način da nema vremenskih i prostornih ograničenja, već da smo svakog trenutka u prilici da budemo prisutni, po principu „tamo i ovde“. Pošto Forex Market nema fizičko mesto na kome se vrši razmena predmeta investiranja (kao kod robne berze i sl.) po istom principu i ne iziskuje naše oavezno fizičko prisustvo da bismo trgovali. Naime, tehničko-tehnološki razvoj današnjice je omogućio da kompletno poslovanje, praktično, imamo „ u svom džepu“, kako u figurativnom smislu, tako se i u funkcionalom, posluje na Forex-u. I ne samo to, Forex trgovanje je mnogostruko prilagodljiv način poslovanja u smislu profesionalne aktivnosti koja se ne zadržava samo na irelevantnosti vremena i prostora. Dakle, pored mogućnosti da se vreme trgovanja organizuje fleksibilno unutar 24-satnog radnog vremena Forex Market-a, sofisticiranost elektronske platforme za rad pruža izbor raznih metodologija rada, sistemskih programa, alata i još mnogo toga u cilju održanja kontinuiteta u trgovanju. Najvažnija činjenica je da se trgovanje na Forex-u mora obavljati isključivo profesionalno, bez ralike da li je to naš osnovni posao ili dopunsko zanimanje, tako da sam pristup poslovanju bude tako prilagođen trgovcu da mu omogućava kontinuitet u radu. Forex mogućnosti u tom smislu jesu zaista ogromne jer postoje brojni mehanizmi tehničke analize, i drugih segmenata u poslovanju, koji obezbeđuju izbor i profilisanje tipova trgovaca i različitih načina investiranja. Svakako treba iskoristiti veliku prednost Forex trgovanja koje ne podrazumeva da moramo provoditi sate za kompjuterom da bismo trgovali, već nam trgovinski sistemi koje odaberemo omogućavaju konformnost i kontinuitet u radu. Ali, to svakako ne treba da znači da je izbor strategije koju ćemo primenjivati u trgovanju, prema raspoloživom vremenu, već „gotova stvar“ sama po sebi. Najvažnije je da se postigne kontinuitet u poslovanju jer je tržište „živi mehanzam“ sa kojim treba „držati korak“, što istovremeno predstavlja i najbolji način da se profesionalno krećemo u skladu sa najsavremnijim tendencijama poslovnog sveta.

Koliko je  Forex trading stresan posao?

Koliko je Forex trading stresan posao?

stress

Svaki posao koji može doneti velike gubitke i dobitke u relativno kratkom vremenskom intervalu može za posledicu imati stresne situacije. Ali, to nije jedini razlog koji dovodi do stresa, jer nepripremljenost na poslovne rezultate sa različitim ishodom dovodi do sresa više nego sami gubici i dobici. To obično znači da psihološko stanje obiluje negativnim emocijama zbog nedostatka plana poslovanja koji treba da predvidi sve moguće situacije i to sa projekcijom mogućih rešenja. U Forex biznisu, u okviru obaveznog sadržaja sajtova forex brokera, postoji upozorenje (disclamer) koje se odnosi na rizike u poslovanju i poziva trejdere na opreznost u trgovanju. U dicslamer-u se jasno kaže da tržište valuta nosi u sebi visok stepen rizičnosti usled pojačane volatilnosti kao jedne od glavnih karakteristika finansijskog tržišta. S obzirom da trgovci valutama odlično znaju da volatilnost stvara uslove za visoko profitabilne trejdove, ne bi trebalo da su imalo iznenađeni postojanjem jednako visokog stepena rizika u trgovanju. Međutim, svi oni koji nisu svesni navedenih činjenica o odnosu visokog profita i gotovo jednakog intenziteta rizika, takođe, nisu spremni za trgovanje na najvećem finansijskom tržištu na svetu. Percepcija trgovanja kod takvih trejdera je pogrešno usmerena tako da više naginje ka hazardnom nego racionalnom, a njihov stil rada najviše liči na kocku. Dakle, postojnaje biznis plana predstavlja osnovni preduslov za rad kojim se umanjuje intenzitet negativnih psiholoških emocija u poslovanju, a samim tim i pojačava pozitivno dejstvo investicionih odluka koje su unapred osmišljene i projektovanje od strane nosioca posla. Šta više, uz pomoć biznis plana svaka štetna pojava se na lakši način prevazilazi jer svako planiranje sadrži mehanizme za rešavanje problema i u situacijama koje nije moguće sasvim predvideti. Naime, dobro isplaniran poslovni poduhvat nikada ne može doživeti potpuni fijasko usled pojave manjeg boja iznenadnih loših situacija u poslovanju. Ukoliko bi se tako nešto dogodilo to bi značilo da biznis plan nije bio dobar ili da nije ni postojao. Investiranje na Forex Market-u zahteva da trgovac mora biti uvek svestan razika i potencijalnog dobitka svake trgovinske pozicije i da su to dve kategorije koje treba da su uvek planirane i kontrolisane. U svakoj konkretnoj situaciji to znači da eventualni gubitak mora biti projektovan u okvirima raspoloživog budžeta na trgovinskom računu i to tako da ne ugrožava ukupno poslovanje. Istovremeno, prema usvojenom biznis planu treba prepoznati situacije za investiranje, ali i one u kojima se treba uzdržavati od trgovanja usled nedovoljno pozitivnih parametara za otvaranje pozicije. Takvim pristupom Forex trgovanju moguće je u potpunosti eliminisati stres kao negativan psihološki osećaj koji ozbiljno može ugroziti poslovanje, samo ako se pridržavamo unapred sačinjenog biznis plana. Realizacija biznis plana u investiranju zahteva disciplinu i doslednost koji za uzvrat nude odststvo panike i stresa kao najvećih problema u Forex trgovanju. Psihološka analiza zato ima posebno mesto u Forex trgovanju kao osnovna spona između rizika i profita, jer upravo na najbolji način uspeva do pomiri potencijalni dobitak sa potencijalnim gubitkom (bez rizika nema ni profita). Kada trejderi potpuno savladaju veštine trgovanja, investiranje na Forex Market-u postaje vrlo primamljiv i prijatan posao, jer se trgovanje odvija kao jednostavno izvršavanje biznis plana gde se sve opcije u poslovanju prirodno prihvataju bez stresa i panike.